Katastripiiride muutmine

Katastrimõõdistamise teel moodustatud katastriüksuse maakatastris registreerimisel Maakatastriseaduse § 20 lõigete 12 ja 13 alusel varem moodustatud plaani- ja kaardimaterjali alusel moodustatud katastriüksuse piiride korrigeerimiseks on vajalik RMK kooskõlastus:

 1. § 20 lõike 12 kohaldamise puhul selle kohta, et tegemist on katastri aluskaardi veaga ning muudatus tuleneb selle korrigeerimise vajadusest, kusjuures lubatud vea suuruse määrab katastripidaja.
 2. § 20 lõike 13 kohaldamise puhul selle kohta, et loetakse tuvastatuks plaani- ja kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamisel tehtud viga. Vea tuvastab katastriüksust katastrimõõdistamise teel moodustav maamõõtja.

Kooskõlastuse annab RMK kinnisvaraosakonna juhataja. Kooskõlastuse saamiseks on vajalik esitada järgmised dokumendid:

 1. Valla- või linnavalitsuse taotlus
 2. Valla- või linnavalitsuse korraldus, millest selgub õiguslik alus maa looduses eraldamise kohta
 3. Litsentseeritud maamõõtja seletuskiri selle kohta, kuidas on piiri õige asukoht looduses tuvastatud (piirikivid, kiviaed vms). Kui võimalik, lisada ka koopia õigusvastaselt võõrandatud maa plaanist.
 4. Moodustatava katastriüksuse plaani maamõõtja poolt kinnitatud koopia
 5. Asendiplaan, millel on näidatud:
 • soovitavat piirimuudatust hõlmava riigimetsamaa piir ja katastriüksuse number
 • looduses mõõdistatud katastriüksuse piir
 • mõõtkava
 • riigimetsamaa vähenemise või suurenemise ulatus (pindala)
 • kasutatud tingmärkide seletus
 • koostaja nimi ja koostamise aeg

Vaata ka nõudeid asendiplaanile.