Nõuded asendiplaanile

RMK annab kooskõlastuse tulenevalt taotletava piirimuudatuse asendiplaanist, mille katastrimõõdistamise teel moodustatava katastriüksuse asukohajärgne kohalik omavalitsus esitab RMK kinnisvaraosakonnale kahes eksemplaris.

Asendiplaanile kantakse järgmised andmed:

  • mõõtkava, milles plaan on koostatud
  • koostaja nimi, amet, kohaliku omavalitsuse või litsenseeritud maamõõtja nimi, koostamise kuupäev ning koostaja allkiri
  • katastris registreeritud riigimetsamaa või muu RMK kasutuses oleva maa piir
  • olemasolevate katastriüksuste katastritunnused
  • katastrimõõdistamise teel moodustatava katastriüksuse nimi ja piir
  • plaani- ja kaardimaterjali alusel moodustatud katastriüksuse piiri soovitav muudatus
  • kasutatud tingmärkide ja tähiste seletus